Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

جلبکهای اپی پلیک

جلبکهای اپی پلیک به جوامع جلبکی پری فیتون رسوبات غیر سخت در آب شیرین و دریا گفته می شود. جلبکهای متصل یا پری فیتون بر خلاف فیتوپلانکتونها، در اکوسیستم های آبی کم عمق با جریان آرام به خوبی گسترش یافته و به دلیل نقش آنها در پایه زنجیره های غذایی، چرخه گردش مواد، تغذیه بی مهرگان و در نتیجه آبزیانی مانند ماهی ها مهم هستند. انواع جلبکهای کف زی به دلیل نقش آنها در تنوع زیستی و تولید در اکوسیستم های آبی از اجزای مهم این اکوسیستم ها به شمار می آیند.

نحوه نمونه گیری از جلبکهای اپی پلیک

مطالعات بسیاری در مورد تاکسونومی، اکولوژی، فلوریستیک و سایر جنبه های مطالعاتی این موجودات انجام پذیرفته است. ترکیب تاکسونومیک جلبکهای کف زی نشانگر وضعیت اکولوژیک اکوسیستم های آب شیرین، کیفیت آب، تغییرات اکولوژیک در متغیرهای محیطی اکوسیستم های آبی و وضعیت تغذیه ای یا تروفیسم اکوسیستم می باشد. این موجودات به دلیل اتصال طولانی مدت به بستر های مختلف و حساسیت نسبت به صفات فیزیکی و شیمیایی آب، نقش مهمی در تعیین کیفیت و آلودگی آبها دارند. به نحوی که ساختار جوامع پری فیتون، ترکیب گونه ای و پاسخ توالی این جوامع نسبت به تغییرات عوامل محیطی در طبقه بندی اکوسیستم های آبی مفید است.  

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸