Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

معرفی کتاب شکوفایی جلبکی سیانوباکترهای مضر ، Cyanobacterial Harmful Algal Blooms

این کتاب اطلاعات مفیدی در زمینه شکوفایی جلبکی و آللوپاتی سیانوباکترها ارائه نموده و دارای بخشهای زیر است( به ادامه مطلب مراجعه نمایید).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor

H. Kenneth Hudnell

United States Environmental Protection

Agency

Library of Congress Control Number: 2007939828

#

 

 

2008 Springer Science+Business Media, LLC

All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written

permission of the publisher (Springer Science

 

 

Business Media, LLC., 233 Spring Street, New York,

NY 10013, USA), except for brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis. Use in

connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer

software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.

The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they

are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are

subject to proprietary rights.

Printed on acid-free paper

9 8 7 6 5 4 3 2 1

springer.com

ISBN: 978-0-387-75864-0 e-ISBN: 978-0-387-75865-7

DOI:10.1007/ 978-0-387-75865-7

USA

Series Editors

Nathan Back

State University of New York at Buffalo

USA

Irun R. Cohen

The Weizmann Institute of Science

Rehovot, Israel

Abel Lajtha

Center for Neurochemistry

Division of the Nathan S. Kline Institute

for Psychiatric Research, Orangeburg

NY, USA

John D. Lambris

University of Pennsylvania

Rodolfo Paoletti

Department of Obstetrics and

Gynecology

University of Milan, Italy

Triangle Park, NC

Contents

Interagency ISOC-HAB Organizing Committee................................XIV

ISOC-HAB Executive Advisory Committee......................................XIV

Invited Participants ..............................................................................XV

Occurrence Workgroup ..................................................................XV

Causes, Prevention, and Mitigation.............................................. XVI

Cyanotoxin Characteristics Workgroup ...................................... XVII

Analytical Methods Workgroup .................................................XVIII

Human Health Effects Workgroup .................................................XX

Ecosystem Effects Workgroup ......................................................XXI

Risk Assessment Workgroup....................................................... XXII

Chapter 1: An Overview of the Interagency, International

Symposium on Cyanobacterial Harmful Algal Blooms

(ISOC-HAB): Advancing the Scientific Understanding

of Freshwater Harmful Algal Blooms......................................................1

H Kenneth Hudnell, Quay Dortch, Harold Zenick

Chapter 2: A Synopsis of Research Needs Identified

at the Interagency, International Symposium

on Cyanobacterial Harmful Algal Blooms (ISOC-HAB) .....................17

H Kenneth Hudnell, Quay Dortch

Occurrence Workgroup

Chapter 3: Occurrence of Cyanobacterial Harmful Algal Blooms:

Workgroup Report ..................................................................................45

Preface .......XIII

Workgroup Co-chairs: James L Sinclair, Sherwood Hall

Workgroup Members: Julie A Hambrook Berkman, Greg Boyer,

JoAnn Burkholder, John Burns, Wayne Carmichael, Al DuFour,

William Frazier, Steve L Morton, Eric O’Brien, Steven Walker

Edited by Anthony Fristachi and James L Sinclair

Overview

VI Contents

Chapter 4: A World Overview-One-Hundred-Twenty-Seven Years

of Research on Toxic Cyanobacteria–Where do we go from here? ....105

Wayne Carmichael

Chapter 5: Toxic Cyanobacteria in Florida Waters...........................127

John Burns

Chapter 6: Nebraska Experience .........................................................139

Walker SR, Lund JC, Schumacher DG, Brakhage PA, McManus BC,

Miller JD, Augustine MM, Carney JJ, Holland RS, Hoagland KD, Holz JC,

Barrow TM, Rundquist DC, Gitelson AA

Chapter 7: Cyanobacterial Toxins in New York

and the Lower Great Lakes Ecosystems..............................................153

Gregory L Boyer

Chapter 8: Occurrence Workgroup Poster Abstracts .......................167

Delaware’s Experience with Cyanobacteria in Freshwater Ponds .....167

Humphries EM, Savidge K, Tyler RM

Investigation of Microcystin Concentrations and Possible

Microcystin–Producing Organisms in Some Florida Lakes

and Fish Ponds....................................................................................1

Yilmaz M, Phlips EJ

Potentially Toxic Cyanobacteria in Chesapeake Bay Estuaries

and a Virginia Lake ............................................................................172

Marshall HG, Burchardt L, Egerton TA, Stefaniak K, Lane M

Expanding Existing Harmful Algal Blooms Surveillance

Systems: Canine Sentinel ...................................................................17

Chelminski AN, Williams CJ, Hunter JL, Shehee MW

Use of Embedded Networked Sensors for the Study

of Cyanobacterial Bloom Dynamics...................................................17

Stauffer BA, Sukhatme GS, Oberg C, Zhang B, Dhariwal A, Requicha A,

Caron DA

Bloom and Toxin Occurrence.............................................................17

Suseela MR

Cyanotoxins in the Tidewaters of Maryland’s Chesapeake Bay:

The Maryland Experience ..................................................................180

Tango P, Butler W, Michael B

Harmful Algal Blooms and Cyanotoxins in

Metropolitan Water District’s Reservoirs...........................................1

Izaguirre G

70

4

6

8

82

Contents VII

Causes, Prevention, and Mitigation Workgroup

Chapter 9: Causes, Prevention, and Mitigation

Workgroup Report ...............................................................................185

Workgrop Co-chairs: Gina Perovich, Quay Dortch, James Goodrich

Workgroup Members: Paul S Berger, Justin Brooks, Terence J Evens,

Christopher J Gobler, Jennifer Graham, James Hyde, Dawn Karner,

Dennis (Kevin) O'Shea, Valerie Paul, Hans Paerl, Michael Piehler,

Barry H Rosen, Mary Santelmann, Pat Tester, Judy Westrick

Chapter 10: Nutrient and Other Environmental Controls

of Harmful Cyanobacterial Blooms Along

the Freshwater–Marine Continuum ....................................................217

Hans W Paerl

Chapter 11: Global Warming and Cyanobacterial

Harmful Algal Blooms...........................................................................239

Valerie J Paul

Chapter 12: Watershed Management Strategies to Prevent

and Control Cyanobacterial Harmful Algal Blooms..........................259

Michael F Piehler

Chapter 13: Cyanobacterial Toxin Removal in Drinking

Water Treatment Processes and Recreational Waters.......................275

Judy A Westrick

Chapter 14: Causes, Mitigation, and Prevention

Workgroup Posters................................................................................291

Application of Immobilized Titanium Dioxide Photocatalysis

for the Treatment of Microcystin–LR.................................................291

Antoniou MG, de la Cruz AA, Dionysiou DD

Environmental Conditions, Cyanobacteria and Microcystin

Concentrations in Potable Water Supply Reservoirs in

North Carolina, U.S.A. .......................................................................293

Burkholder JM, Touchette BW, Allen EH, Alexander JL, Rublee PA

Removal of Microcystins using Portable Water

Purification Systems ...........................................................................295

Edwards C, Ramshaw C, Lawton LA

Multiple Scenarios for Fisheries to Increase Potentially Toxin

Producing Cyanobacteria Populations in Selected Oregon Lakes......297

Eilers JM, St Amand A

VIII Contents

Removal of the Cyanobacterial Toxin

Microcystin–LR by Biofiltration ........................................................299

Eleuterio L, Batista JR

Water Quality and Cyanobacterial Management

in the Ocklawaha Chain–of–Lakes, Florida .......................................301

Fulton RS, Coveney MF , Godwin WF

A Shift in Phytoplankton Dominance from Cyanobacteria

to Chlorophytes Following Algaecide Applications...........................303

Iannacone LR, Touchette BW

Ultrasonically–Induced Degradation of Microcystin LR

and R.R: Identification of by Products and Effect of

Environmental Factors........................................................................305

Song W, Rein K, de la Cruz A, O’Shea KE

Cultural Eutrophication of Three Midwest Urban Reservoirs:

The Role of Nitrogen Limitation in Determining

Phytoplankton Community Structure .................................................307

Pascual DL, Johengen TH, Filippelli GM, Tedesco LP, Moran D

Cyanobacteria in Eutrophied Fresh to Brackish Lakes

in Barataria Estuary, Louisiana...........................................................308

Ren L, Mendenhall W, Atilla N, Morrison W, Rabalais NN

Chemical Characterization of the Algistatic Fraction of Barley

Straw (Hordeum Vulgare) Inhibiting Microcystis Aeruginosa ..........310

Ferrier MD, Waybright TJ, Terlizzi DE

Invertebrate Herbivores Induce Saxitoxin

Production in Lyngbya Wollei............................................................312

Thacker RW, Camacho FA

A Comparison of Cyanotoxin Release Following Bloom Treatments

with Copper Sulfate or Sodium Carbonate Peroxyhdrate...................314

Touchette BW, Edwards CT, Alexander J

Toxins Workgroup

Chapter 15: Cyanotoxins Workgroup Report ....................................317

Work Group Co-chairs: Rex A Pegram, Tonya Nichols

Work Group Members: Stacey Etheridge, Andrew Humpage, Susan LeBlanc,

Adam Love, Brett Neilan, Stephan Pflugmacher, Maria Runnegar, Robert

Thacker

Authors: Rex A Pegram, Andrew R Humpage, Brett A Neilan, Maria T Runnegar,

Tonya Nichols, Robert W Thacker, Stephan Pflugmacher, Stacey M

Etheridge, Adam H Love

Contents IX

Chapter 16: Toxin Types, Toxicokinetics and Toxicodynamics........383

Andrew Humpage

Chapter 17: The Genetics and Genomics of Cyanobacterial

Toxicity .........................................................417

Brett A Neilan, Pearson LA, Moffitt MC, Mihali KT,

Kaebernick M, Kellmann R, Pomati F

Chapter 18: Determining Important Parameters

Related to Cyanobacterial Alkaloid Toxin Exposure .........................453

Love AH

Chapter 19: Toxins Workgroup Poster Abstracts ..............................465

Microginin Peptides from

 

 

Microcystis aeruginosa .............................

465

Drummond AK, Schuster T, Wright JLC

Inactivation of an ABC Transporter, mcyH, Results

in Loss of Microcystin Production in the Cyanobacterium

Microcystis Aeruginosa

 

 

PCC 7806.....................................................4

Pearson LA, Hisbergues M, Börner T, Dittmann E, Neilan BA

Analytical Methods Workgroup

Chapter 20: Analytical Methods Workgroup Report .......................469

Workgroup Co–chairs: Armah A de la Cruz, Michael T Meyer

Workgroup Members: Kathy Echols, Ambrose Furey,

James M Hungerford, Linda Lawton, Rosemonde Mandeville,

Jussi AO Meriluoto, Parke Rublee, Kaarina Sivonen, Gerard Stelma,

Steven W Wilhelm, Paul V Zimba

Chapter 21: Cyanotoxins: Sampling, Sample

Processing and Toxin Uptake ...............................................................483

Jussi A Meriluoto, Spoof LEM

Chapter 22: Field Methods in the Study of Toxic Cyanobacterial

Blooms: Results and Insights from Lake Erie Research ....................501

Steven W Wilhelm

Chapter 23: Conventional Laboratory Methods for Cyanotoxins ....513

Linda A Lawton, Edwards C

Chapter 24: Emerging High Throughput Analyses

of Cyanobacterial Toxins and Toxic Cyanobacteria ..........................539

Kaarina Sivonen

67

X Contents

Chapter 25: Analytical Methods Workgroup Poster Abstracts ........559

Early Warning of Actual and Potential Cyanotoxin Production.........559

Metcalf JS, Morrison LF, Reilly M, Young FM, Codd GA

Detecting Toxic Cyanobacterial Strains in the Great Lakes, USA.....561

Dyble J, Tester PA, Litaker RW, Fahnenstiel GL, Millie DF

A Progressive Comparison of Cyanobacterial Populations

with Raw and Finished Water Microcystin Levels

in Falls Lake Reservoir.......................................................................563

Ehrlich LC, Gholizadeh A, Wolfinger ED, McMillan L

Liquid Chromatography Using Ion–Trap Mass Spectrometry

with Wideband Activation for the Determination

of Microcystins in Water ....................................................................565

Allis O, Lehane M, Muniz–Ortea P, O’Brien I, Furey A, James KJ

Anatoxin–a Elicits an Increase in Peroxidase

and Glutathione S–transferase Activity in Aquatic Plants..................567

Mitrovic SM, Stephan Pflugmacher S, James KJ, Furey A

The mis–identification of Anatoxin–a using Mass

Spectrometry in the Forensic Investigation of

Acute Neurotoxic Poisoning...............................................................569

James KJ, Crowley J, Hamilton B, Lehane M, Furey A

Cyanobacterial Toxins and the AOAC Marine

and Freshwater Toxins Task Force.....................................................571

Hungerford JM

Detection of Toxic Cyanobacteria Using the PDS

 

 

®

Biosensor ..........573

Allain B, Xiao C, Martineau A, Mandeville R

Development of Microarrays for Rapid Detection of

Toxigenic Cyanobacteria Taxa in Water Supply Reservoirs..............575

Rublee PA, Henrich VC, Marshall MM, Burkholder JM

ARS Research on Harmful Algal Blooms in SE USA

Aquaculture Impoundments................................................................577

Zimba PV

Human Health Effects Workgroup

Chapter 26: Human Health Effects Workgroup Report....................579

Workgroup Co–Chairs: Elizabeth D Hilborn, John W Fournie

Workgroup Members: Sandra MFO Azevedo, Neil Chernoff,

Ian R Falconer, Michelle J Hooth, Karl Jensen, Robert MacPhail,

Ian Stewart

Contents XI

Chapter 27: Health Effects Associated with Controlled

Exposures to Cyanobacterial Toxins....................................................607

Ian R Falconer

Chapter 28: Cyanobacterial Poisoning in Livestock,

Wild Mammals and Birds – An Overview...........................................613

Ian Stewart, Alan A Seawright, Glen R Shaw

Chapter 29: Epidemiology of Cyanobacteria and their Toxins.........639

Louis S Pilotto

Chapter 30: Human Health Effects Workgroup Poster Abstracts ...651

Serologic Evaluation of Human Microcystin Exposure .....................651

Hilborn ED, Carmichael WW, Yuan M, Soares RM, Servaites JC,

Barton HA, Azevedo, SMFO

Characterization of Chronic Human Illness Associated

with Exposure to Cyanobacterial Harmful Algal Blooms

Predominated by Microcystis .............................................................653

Shoemaker RC, House D

Ecosystem Effects Workgroup

Chapter 31: Ecosystem Effects Workgroup Report ...........................655

Workgroup Co-chairs: John W Fournie, Elizabeth D Hilborn

Workgroup Members: Geoffrey A Codd, Michael Coveney,

Juli Dyble, Karl Havens, Bas W Ibelings, Jan Landsberg, Wayne Litaker

Chapter 32: Cyanobacterial Toxins: A Qualitative

Meta–Analysis of Concentrations, Dosage and Effects

in Freshwater, Estuarine and Marine Biota........................................675

Bas W Ibelings, Karl E Havens

Chapter 33: Cyanobacteria Blooms: Effects

on Aquatic Ecosystems ..........................................................................733

Karl E Havens

Chapter 34: Ecosystem Effects Workgroup Poster Abstracts...........749

Local Adaptation of

 

 

Daphnia Pulicaria

to Toxic Cyanobacteria.......749

Sarnelle O, Wilson AE

Cytotoxicity of Microcystin-LR to Primary Cultures

of Channel Catfish Hepatocytes and to the Channel

Catfish Ovary Cell Line......................................................................752

Schneider JE Jr, Beck BH, Terhune JS, Grizzle JM

XII Contents

Mortality of Bald Eagles and American Coots in Southeastern

Reservoirs Linked to Novel Epiphytic Cyanobacterial

Colonies on Invasive Aquatic Plants ..................................................754

Wilde SB, Williams SK, Murphy T, Hope CP, Wiley F, Smith R,

Birrenkott A, Bowerman W, Lewitus AJ

Investigation of a Novel Epiphytic Cyanobacterium Associated

with Reservoirs Affected by Avian Vacuolar Myelinopathy .............756

Williams SK, Wilde SB, Murphy TM, Hope CP, Birrenkott A, Lewitus AJ

Risk Assessment Workgroup

Chapter 35: Risk Assessment Workgroup Report .............................759

Workgroup Co-chairs: Joyce Donohue, Jennifer Orme–Zavaleta

Workgroup Members: Michael Burch, Daniel Dietrich, Belinda Hawkins,

Tony Lloyd, Wayne Munns, Jeffery Steevens, Dennis Steffensen, Dave Stone,

Peter Tango

Chapter 35 Appendix A: Multi-Criteria Decision Analysis...............815

Linkov I, Steevens J

Chapter 36: Effective Doses, Guidelines & Regulations ....................831

Michael D Burc h

Chapter 37: Economic Cost of Cyanobacterial Blooms .....................855

Dennis A Steffensen

Chapter 38: Integrating Human and Ecological Risk

Assessment: Application to the Cyanobacterial Harmful

Algal Bloom Problem.............................................................................867

Jennifer Orme-Zavaleta, Wayne Munns Jr.

Chapter 39: Toxin Mixture in Cyanobacterial Blooms –

a Critical Comparison of Reality with Current

Procedures Employed in Human Health Risk Assessment................885

Daniel R Dietrich, Fischer A, Michel C, Hoeger SJ

Index ............................................................913

 

 

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
تگ ها : معرفی ها