Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

فیلوژنی و طبقه بندی اوگلناها

فیلوژنی و طبقه بندی

این گروه به دلیل ساختار تک سلولی فاقد دیواره کمتر به حالت فسیل مشاهده می‏شوند. اما لیپیدها یا پروتئین‏های سلولی آنها را میتوان در تشکیلات گذشته زمین جستجو کرد. این گروه دارای 961 گونه در منابع مختلف می‏باشد که برخی از آنها را نامهای معتبر تشکیل می دهند. در رده‏بندیهای جدید این شاخه به رده اوگلنوفیسه شامل دو راسته اوگلنال، اوترپتیال و یک گروه با جایگاه نامشخص اوگلنید ها تقسیم میشود. لی اوگلناها را در اوگلنوفیسه با سه راسته هترونماتال، اوترپتیال و اوگلنال و پیرسون آنها را در دو راسته اوگلنال و کولاسیال تقسیم کرده اند (شکل 2-6) (پیرسون 1995، لی 2008).

- اوگلناها Euglenophyta

                          اوگلنوفیسه Euglenophyceae

                                                اوترپتیال Eutreptiales

                          اوگلنال Euglenales

اوگلنیدها Euglenida

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸