Phycology جلبک شناسی

نخستین پایگاه اطلاعاتی جلبک شناسی به زبان فارسی

رده بندی جلبکها/ بخش سوم

جهت مشاهده بخش سوم رده بندی جلبکها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


رده بندی جلبکها/ بخش سوم

رده بندی پترسون: دی. جی. پترسون در سال 1999 میلادی، جلبکها را موجودات دارای کلروپلاست با منشا پلی فیلتیک می داند. به عقده وی بر اساس مفاهیم فیلوژنتیک واژه جلبکها منسوخ است زیرا این گروه هم پلی فیلتیک و هم پارا فیلیتیک می باشند. اما این واژه در بسیاری موارد مورد استفاده قرار می گیرد. وی جلبکها را به گروههای زیر تقسیم نمود:

 

1: Blu-Green Algae ( Bacteria) : Cyanobacteria ، گروهی از باکتریهای پروکاریوتی هستند.

 

 

2: Cryptomonades : کریپتومونادها گروهی از تاژکداران اتوتروف یا اتوتروف و هتروتروف هستند. اینها تنوع اندکی داشته اما بسیار فراوان و معمول هستند. دو جنس بسیار معمول هتروتروف آنها Chilomonas و Goniomonas می باشند.

 

 

3: Dinoflagellates : گروهی از Alveolate هستند.  Alveolates گروهی از آغازیان دارای کیسه های تخت، آلوئول، در زیر سطح سلول هستند. این گروه شامل Ciliates ، Apicomplexa و Dinoflagellates می یاشد.  

 

 

4: Euglenides : گروهی از Euglenozoa هستند. اینها موجوداتی اتوتروف، هتروتروف و میکسوتروف هستند. در حالت اتوتروفی این موجودات دارای کلروفیل b در پلاستیدها هستند.   

 

 

5: Stramenopiles : دیاتومه ها و جلبکهای قهوه ای در این گروه جای می گیرند. این گروه بسیار بزرگ بوده و شامل موجودات دارای ضمایم کرک مانند سه بخشی متصل به تاژکها و یا موجودات مشتق از آنها می باشند و گاها به واژه هایی چون Chromophytes ، Chrysophytes و Heterokontes ارجاع داده می شود. واژه Chromophytes نیز برای برخی یا تمامی گروههای جلبکی حاوی کلروفیل های a و c مانند Stramenopiles ، Dinoflagellates ، Haptophytes و Cryptomonades به کار می رود.   

 

 

6: Haptophytes ( Prasinophytes) : هاپتوفیتا یا Prymnesiophytes

گروهی از جلبکهای دریایی اکثرا کوچک با دو تاژک و اندامکهای حرکتی اضافی ( هاپتونما) هستند.  

 

7: Green Algae ( Viridaeplantae) : Viridaeplantae دودمان تکاملی شامل جلبکهای سبز و گیاهان حاوی کلروفیل b هستند. این گروه شامل Prasinophytes ، Chlorophytes و گیاهان خشکی زی می باشند.

 

 

8: Red Algae : گروهی از جلبکهای پرسلولی که پلاستید سرشار از فیکوبیلین داشته و لذا عموما رنگ صورتی یا قرمز به خود می گیرند.

 

 

رده بندی بالداف: اس. ال. بالداف و همکاران در سال 2000 میلادی یوکاریوتها را بر اساس اسلوب فیلوژنی به شرح زیر طبقه بندی نمودند. گروههای جلبکی در شاخه های مختلف این درخت فیلوژنی قابل شناسایی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<==o EUKARYOTA

 

 

   |--+--o PARABASALA

 

 

   |  |  |-- Monocercomonas

 

 

   |  |  `-- Trichomonas

 

 

   |  `--o DIPLOMONADIDA [Zoomasticophora:] (Diplomonads)

 

 

   |     |--o ENTEROMONADINA

 

 

   |     |  `-- Enteromonadidae

 

 

   |     `--o DIPLOMONADINA

 

 

   |        `-- Hexamitidae

 

 

   `?-o “Mitochondrial eukaryotes”

 

 

      |--+--o PLANTAE

 

 

      |  |  |-- CYANOPHORA

 

 

      |  |  `--+-- RHODOPHYTA [incl. Bangiophyta] ( red algae)

 

 

      |  |     `-- VIRIDAEPLANTAE ( green algae & land plants)

 

 

      |  `--+--o CHROMALVEOLATA

 

 

      |     |  |-- ALVEOLATA

 

 

      |     |  `--o HETEROKONTA [Stramenopiles in partim]

 

 

      |     |     |-- OOMYCOTA

 

 

      |     |     `-- PHAEOPHYCEAE (brown algae)

 

 

      |     `--o DISCICRISTATA

 

 

      |        |-- EUGLENOZOA

 

 

      |        `-- HETEROLOBOSEA

 

 

      `--+--o AMOEBOZOA Lühe, 1913 emend. Cavalier-Smith, 1998

 

 

         |  |-- LOBOSA

 

 

         |  `-- MYCETOZOA [Eumycetozoa]

 

 

         `--o OPISTHOKONTA (opisthokonts)

 

 

            |--+?- MICROSPORA [Microsporidia]

 

 

            |  `-- FUNGI

 

 

            `--+--o CHOANOFLAGELLIDA (collar- flagellates)

 

 

               |  |-- Conodosigidae

 

 

               |  |-- Salpingoecidae

 

 

               |  `-- Acanthoecidae

 

 

               `--+?- MYXOZOA [Cnidospora] (rakkoloisiot)

 

 

                  `-- METAZOA ( multicellural animals)

 

 

 

 

رده بندی لی: دیوید لی در سال 2004 میلادی در رده بندی آغازیان، قارچها و گیاهان، تمامی گروههای جلبکی را در سلسله Protista قرار داده و برخی از گروههای جلبکی را بدون پسوند Phyta به کار برده است. بر این اساس وی تنها 5 شاخه از جلبکها شامل Pyrrophyta ، Bacillariophyta ، Phaeophyta ، Rhodophyta و Chlorophyta را در گروه جلبکهای یوکاریوتی قرار می دهد.     

 

 

رده بندی آدل و همکاران: اس. ام. آدل و همکاران در سال 2005 رده بندی فیلوژنی جدیدی را ارائه نمودند که در آن بر تاکسونومی آغازیان تاکید بیشتری شده است. گروههای تحت نام قدیمی جلبکها در این رده بندی در چند شاخه قرار گرفته اند.

 

 

 

<==o Eukaryota (nucleic organisms)

 

   |-- Rhizaria

 

 

   |--o Archaeplastida

 

 

   |  |--o Glaucophyta

 

 

   |  |  |-- Cyanophora

 

 

   |  |  |-- Glaucocystis

 

 

   |  |  `-- Gloeochaete

 

 

   |  |-- Rhodophyceae

 

 

   |  `--o Chloroplastida

 

 

   |     |-- Mesostigma

 

 

   |     |-- Chlorodendrales

 

 

   |     |-- Prasinophytae

 

 

   |     `--+-- Chlorophyta

 

 

   |        `-- Charophyta

 

 

   |--o Chromalveolata

 

 

   |  |--o Cryptophyceae

 

 

   |  |--o Haptophyta

 

 

   |  |-- Alveolata

 

 

   |  `-- Stramenopiles

 

 

   |--o Excavata

 

 

   |  |--o

 

 

   |  |--o

 

 

   |  |--o

 

 

   |  |--o

 

 

   |  |--o

 

 

   |  `--o

 

 

   `--+-- Amoebozoa

 

 

      `--o Opisthokonta

 

 

         |-- Fungi

 

 

         |-- Mesomycetozoa

 

 

         `--+-- Choanomonada

 

 

            `-- Metazoa

 

 

 

 

در این رده بندی که بر پایه اطلاعات فیلوژنی ارائه شده است، هر یک از واژه های به کار رفته شده بر اساس رده بندیهای مختلف نیز مطابقت داده شده اند که عبارتند از:

 

Archaeplastida : بر اساس رده بندیAdl et al., 2005  : شامل  Red algae وGreen plants . 

 

 

Glaucophyta : بر اساس رده بندی Skuja, 1954 : معادل با واژه Glaucocystophyta  بر اساس رده بندی  Kies & Kremer, 1986 . 

 

 

Rhodophyceae : بر اساس رده بندی Thuret, 1855 و رده بندی Rabenhorst, 1863 و رده بندی Adl et al., 2005 : معادل با واژه Rhodophyta  بر اساس رده بندی  Wettstein, 1901.

 

 

Chloroplastida : بر اساس رده بندی Adl et al., 2005 comb. nov.,: معادل با واژهViridiplantae  بر اساس رده بندی  Cavalier-Smith, 1981. معادل با واژهChlorobionta  بر اساس رده بندی  Jeffrey, 1982.

 

 

رده بندی هایسمن و ساندرز: جی. ام. هایسمن و گ. دبلیو. ساندرز در سال 2005 میلادی بر اساس رده بندی وان دن هوک و همکاران (1995) به ارائه رده بندی فیلوژنی دقیقی از جلبکها پرداختند. در زیر این رده بندی به طور کامل ارائه شده و دلایل برخی تغییرات در رده بندی وان دن هوک بیان می گردد؛

 

الف- پروکاریوتها:

 

1. شاخه Cyanophyta دارای یک رده به نام Cyanophyceae ( رده Prochlorophyceae  توسط وان دن هوک و همکاران در سال 1995 به عنوان رده ای مجزا از رده سیانوفیسه ارائه شده بود، اما مطالعات اخیر نشان می دهند که این گروه مصنوعی شامل بخشی از سیانوفیسه های دارای کلروفیل b هستند و لذا به رده سیانوفیسه برگردانده شده اند). 

 

 

ب- یوکاریوتها:

 

1. شاخه Glaucocystophyta دارای یک رده به نام Glaucocystophyceae .

 

 

2. شاخه Cyanidiophyta دارای یک رده به نام Cyanidiophyceae ( این رده توسط کارستن و همکاران در سال 1999 توصیف شده است).

 

 

3. شاخه Rhodophyta که بر اساس رده بندی ساندرز و هامرساند، 2004 شامل چهار رده به نامهای Rhodellophyceae ، Compsopogonophyceae ، Bangiophyceae و Florideophyceae است.

 

 

4. شاخه Heterokontophyta دارای یازده رده به نامهای؛ Bolidophyceae ( این رده توسط گوئیلو در سال 1999 جدا شده است)، Chrysophyceae ( این رده بر اساس رده بندی آندرسون ارائه شده و شامل رده Parmophyceae وان دن هوک نیز هست)، Phaeothamniophyceae ( این رده توسط بیلی در سال 1998 ارائه شده است)، Pelagophyceae ( این رده به طور آشکار شامل رده Sarcinochrysidophyceae وان دن هوک در سال 1995 نیز هست)، Synurophyceae ، Xanthophyceae ، Eustigmatophyceae ، Raphidophyceae ، Dictyochophyceae ( این رده شامل رده Pedinellophyceae نیز هست)، Phaeophyceae و Bacillariophyceae .   

 

 

5. شاخه Haptophyta دارای دو رده به نامهای Prymnesiophyceae و Pavlovophyceae .

 

 

6. شاخه Cryptophyta دارای یک رده به نام Cryptophyceae .  

 

 

7. شاخه Dinophyta دارای یک رده به نام Dinophyceae .

 

 

8. شاخه Euglenophyta دارای یک رده به نام Euglenophyceae .

 

 

9. شاخه Chlororachniophyta دارای یک رده به نام Chlororachniophyceae .

 

 

10. شاخه Chlorophyta ( فریدل در سال 1997 چهار رده Prasinophyceae ، Trebouxiophyceae ، Chlorophyceae و Ulvophyceae را برای این شاخه در نظر گرفت. وان دن هوک نیز رده چند نیایی پنجمی به نام Pleurastrophyceae را در این شاخه قرار داد که اعضای آن توسط فریدل در سه رده اول جای داده شده بودند) این شاخه امروزه دارای نه رده به نامهای؛ Prasinophyceae ( بر اساس نظر ناکایاما، 1998 ظاهرا یک گروه چند نیایی است)، Chlorophyceae ، Ulvophyceae ، Trentepohliophyceae ( برخی مولفین مانند فریدل، 1997 و لوپز و چاپمن، 1999 پیشنهاد کردند که این رده باید در رده Ulvophyceae ادغام گردد، اما در اینجا این گونه ارائه نشد)، Cladophorophceae ( بر حسب نظر فریدل، 1997 این رده همتراز با Ulvophyceae است)، Bryopsidophyceae ، Dasycladophyceae ، Oedogoniophyceae ( بر حسب نظر سولیمان و گیهال 1999)،Trebouxiophyceae ( بر حسب نظر فریدل 1997).

 

 

11. شاخه Streptophyta ( این رده از جلبکها بر حسب نظر فریدل 1997 و سولیمان و گیهال 1999، گروه خواهری گیاهان عالی را تشکیل می دهد و لذا نمی تواند در شاخه کلروفیتا ارائه شده توسط وان دن هوک، 1995 قرار گیرد. هرچند این گروه در اینجا به عنوان شاخه ارائه شده است اما نمی تواند با شاخه Magnoliophyta برابری نموده و در واقع همتراز با رده      Spermatopsida  از گیاهان عالی است). این گروه دارای شش رده به نامهای؛ Zygnemophyceae ، Chlorokybophyceae ( بر حسب نظر سولیمان و گیهال 1999)، Coleochaetophyceae ( بر حسب نظر سولیمان و گیهال 1999)، Klebsormidiophyceae ،  Charophyceae و Chaetosphaeridiophyceae ( بر حسب نظر سولیمان و گیهال 1999) می باشد..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : رضا رمضان نژاد قادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦